«ملموس و ناملموس»

«ملموس و ناملموس»

هنر غیر قابل لمس چیست؟ شاید موسیقی، شاید نمایش و در نمایش شاید بوم‌نمایش‌های آهنگ‌پایه که متکی به بدن، بیانِ مفاهیم را انجام می دهند، همان هنر ناملموس باشد.