“گاوشده سرانجام گاو میزاید!” / درباره یک سکوت عمیق اما گویا در نمایش “پائین سمت چپ” به نویسندگی و کارگردانی هادی محرابی

“گاوشده سرانجام گاو میزاید!” / درباره یک سکوت عمیق اما گویا در نمایش “پائین سمت چپ” به نویسندگی و کارگردانی هادی محرابی

“در بستر سکوتی عمیق و باارزش، در جایی میان طبقات انفعال بشری و جبر قدرت و زور، دقیقاً در پائین سمت چپ کسی بلند بلند فریاد میزند: “پیش از آنکه گاو شوی انسان باش!”