سوسن تسلیمی؛ کهن الگوی مادرانگی

سوسن تسلیمی؛ کهن الگوی مادرانگی

این سوال مطرح می‌شود که چرا سوسن تسلیمی آن‌قدر محبوب هست و جایگاه یک اسطوره را پیدا کرده است؟ تنها بخاطر بازی او در باشوغریبه کوچک؟؛
بازگشت امر سرکوب شده

بازگشت امر سرکوب شده

کدامیک در یادها باقی خواهند ماند و کدامیک فراموش و به یاد آورده نخواهد شد؟ بقای نام یا فنای تام ؟ مسأله این است! چه کسی فراموش نخواهد شد؟؛
زن به ابزاری برای حفظ گفتمان سیاسی تبدیل شده است

زن به ابزاری برای حفظ گفتمان سیاسی تبدیل شده است

فمینیسم سلبریتی شده مثل همه شوها یک نمایش و تلاش برای دیده شدن هست و این دسته افراد، از دانش و مفاهیمی که مربوط به حوزه زنان و تاریخ اجتماعی جامعه ایرانی و جنبش زنان باشد، به اندازه کافی آگاهی ندارند. ؛