ردپای رویای شخصی در یک رئال دراماتیزه!

ردپای رویای شخصی در یک رئال دراماتیزه!

“حجم اضافه ‌کاری‌های خارج از فرم، در کنار تعصب بیش از اندازه به امیال و رویاهای شخصی در پردازش داستان منجر شده تا رئالی جذاب با درامی خوش فرم دائماً از نقطه کانونی جذاب و آرمانی خود فاصله بگیرد”.