چالش های تئاتر در دوران کرونا در گفت و گو با مجتبی کاظمی مدیر تماشاخانه دیوار چهارم/ اهالی تئاتر باید متحد و همدل باشند / نباید فقط سنگ منافع خود را به سینه بزنیم

چالش های تئاتر در دوران کرونا در گفت و گو با مجتبی کاظمی مدیر تماشاخانه دیوار چهارم/ اهالی تئاتر باید متحد و همدل باشند / نباید فقط سنگ منافع خود را به سینه بزنیم

فضای تجاری که در حال حاضر تحت عنوان از ایده تا اجرا در همه جا دارد اتفاق می افتد، متاسفانه بزرگترین آسیب تئاتر این روزها است..؛