ناکجا آباد اما ملموس!

ناکجا آباد اما ملموس!

“چهارچوبی محقر و دیوارهای دودگرفته و انسان هایی از تبار دود و غبار در گوشه ای از سیاره رنج اما بسیار قابل ترحم و درک؛”